Projekt JP ASI 2017

»Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

JP ASI 2017 predstavlja podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter izvedbi aktivnosti za krepitev njihovih kompetenc. Podjetja tako spodbudi k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Cilj programa ASI je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela, kar bo vplivalo na večjo pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

 

Ciljna skupina so zaposleni stari 45 let ali več.

 

Aktivnosti projekta:

·         Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

·         Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih (izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene, usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih)

 

Kazalnik rezultata: 50 odstotkov vključenih starejših zaposlenih, ki so pripravljeni delati dlje.

 

Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev celotnega projekta za obdobje 2018 in 2019 je 8.811.250,00 EUR.

 

Časovno trajanje programa je od 2017 do 2022. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019.

 

Program ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

RAZLIČNE POVEZAVE:

www.zavzeti.si

www.eu-skladi.si

http://www.sklad-kadri.si/